Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành
Fri, Day 29/05/2015 14:12 PM
Quá trình hình thành và phát triển của HHDN tỉnh Hải Dương
Lịch sử hình thành và phát triển của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương:

 

1. Ngày 21/6/2002, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương đã trực tiếp báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy cho phép thành lập Câu lạc bộ các nhà quản lý kinh tế doanh nghiệp tỉnh Hải Dương.

2. Ngày 25/6/2002 Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã có thông báo số 405 – TB/TU V/v Kiền toàn tổ chức, bộ máy công đoàn cho đ/c Nguyễn Văn Chiên – Bí thư Tỉnh ủy ký, trong đó đã ghi: “ Đồng ý cho thành lập Câu lạc bộ Giám đốc các doanh nghiệp cho đ/c Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh làm Chủ nhiệm, lãnh đạo một số sở, ngành, công ty lớn làm thành viên (như Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở tài chính – vật giá, Sở công nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Cục thuế, Công ty Xi măng Hoàng Thạch,…), Ủy ban nhân dân tỉnh phân công một đồng chí làm Chủ tịch danh dự. Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì nghiên cứu mô hình của các tỉnh và xây dựng đề án cụ thể để UBND tỉnh xem  xét, quyết định”.

3. Căn cứ vào thông báo số 405 trên của Tỉnh ủy Hải Dương, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đã có tờ trình số 19/TTr-LĐLĐ ngày 15/8/2002 V/v Thành lập Câu lạc bộ quản lý kinh tế doanh nghiệp tỉnh Hải Dương.

4. Ngày 9/10/2002, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định 4137/2002/QĐ-UB cho phép thành lập “Câu lạc bộ các nhà quản lý kinh tế doanh nghiệp tỉnh Hải Dương”.

5. Ngày 1/11/2002 Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tiến hành Hội nghị thành lập công bố danh sách Ban chủ nhiệm, Ban thư ký của Câu lạc bộ đã được UBND tỉnh công nhận gòm các Ông/bà:

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

1-Ông Nguyễn Hữu Đoan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh                                 - Chủ nhiệm CLB;

2- Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó GĐ Sở TC-VG                            - Phó chủ nhiệm CLB;

3- Bà Vũ Thị Mùa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh                                     - Phó chủ nhiệm CLB;

4- Ông Phạm Văn Hoàn, Chánh VP HĐND & UBND tỉnh               - Phó chủ nhiệm CLB;

5- Ông Lê Hồng Văn, GĐ Sở KH&ĐT                                              - Ủy viên;

6-Ông Trần Xuân Bái, Phó GĐ Sở Công nghiệp                                - Ủy viên;

7- Ông Bùi Văn Dưỡng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh                             - Ủy viên;

8- Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch Liên minh các HTX tỉnh                    - Ủy viên;

9- Ông Nguyễn Văn Nam, GĐ Công ty Xi măng  Hoàng Thạch        - Ủy viên;

10- Ông Vũ Văn Hậu, GĐ Công ty lắp máy và xây dựng 69-3           - Ủy viên;

11- Ông Vũ Thiên Hựu, GĐ Công ty CP Bánh đậu xanh Quê Hương - Ủy viên.

Ban thư ký Câu lạc bộ:

1- Ông Trần Văn Tự, Trưởng ban CS-KTXH LĐLĐ tỉnh                 - Trưởng ban;

2- Bà Nguyễn Thị San, Phó Chi cục QLTC doanh nghiệp tỉnh         - Ủy viên;

3- Ông Vũ Quang Bình, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh           - Ủy viên.

6. Đến quý 3 năm 2009, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương đã có tờ trình số:       ngày    tháng     năm 2009 V/v cho phép Câu lạc bộ tiến hành Đại hội đổi tên thành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương.

7. Ngày 12/12/2009 Tỉnh ủy Hải Dương đã có thông báo số 1240TB/TU V/v tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương, trong đó đã xác định “Việc thành lập Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương là một yêu cầu khách quan, cần thiết để tham gia bảo vệ quyền, lợi ích và đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh”. Đồng ý về chủ trương để CLB các nhà QLKD DN tỉnh tổ chức Đại hội đổi tên thành “Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương”, trên cơ sở tổ chức & Hội viên của CLB CNQLKT DN Hải Dương và các Hội viên khác tự nguyện ra nhập Hiệp hội”.

8. Ngày 4/12/2009 UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn số 1768/UBND-VP V/v Đại hội đổi tên CLB các nhà quản lý kinh tế doanh nghiệp tỉnh Hải Dương thành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương…

9. Ngày 29/12/2009, CLB các nhà quản lý kinh tế doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đã tiến hành Đại hội đổi tên thành “Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương” và đã được UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định công nhận số 199/QĐ-UBND.

Ngày 21/1/2010 cho phép đổi tên từ CLB các nhà quản lý kinh tế doanh nghiệp tỉnh HD thành Hiệp hội DN tỉnh HD và công nhận Điều lệ hoạt động của Hiệp hội DN tỉnh HD.

Tại Đại hội (ở khách sạn Naximex) đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội gồm 27 người. Trong đó có Chủ tịch, 7 phó chủ tịch. Ban kiểm tra  5 người và bầu bà Nguyễn Thị Minh – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch danh dự của Hiệp hội.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ,  UỶ BAN KIỂM TRA GỒM:

Chủ tịch danh dự: Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 0912 239 749

  1. Nguyễn Hữu Đoan – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội, 0913 256 278
  2. Trần Văn Lãng – Phó Chủ tịch HH, Giám đốc Công ty CP Đê kè & PTNT tỉnh HD, số 1 đường Thanh Niên, 0913 255 118
  3. Nguyễn Trọng Hữu – Phó Chủ tịch HH, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực HD, 33 Đại lộ Hồ Chí Minh, 0913 255 233
  4. Vũ Văn Hậu – Phó Chủ tịch HH, Giám đốc Công ty CP Lilama 69.3, đường Điện Biên Phủ, 0913 255 331

 

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong