Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ
Thu, Day 20/09/2012 16:13 PM
CHỦ TỊCH & CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI

Ông Nguyễn Hữu Đoan         Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Hải Dương

Ông Đào Ngọc Bình               Phó Chủ Tịch HH, GĐ Công Ty Xi Măng Hoàng Thạch

Ông Nguyễn Trọng Hữu        Phó Chủ Tịch HH, GĐ Công Ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

Ông Trần Văn Lãng               Phó Chủ Tịch HH, GĐ Công Ty cổ phần Đê Kè&PTNT Hải Dương

Ông Vũ Văn Hậu                    Phó Chủ Tịch HH, GĐ Công Ty cổ phần LiLaMa 69-3

Ông Nguyễn Khắc Sơn          Phó Chủ Tịch HH, GĐ Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại Chí Linh

Ông Nguyễn Văn Quang        Phó Chủ Tịch HH, GĐ Chủ Tịch Liên Minh Hợp Tác Xã Hải Dương

Bà Nguyễn Thị Phượng         Phó Chủ Tịch HH, GĐ Công Ty TNHH Hoàng Phương

Bà Lương Thu Hương             Phó Chủ Tịch HH, GĐ Công Ty In Bao Bì & Giấy Đức Trường

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong